SZKOLENIA ONLINE 

  Ju? teraz skorzystaj z   mo?liwo?ci odbycia   szkolenia przez internet!   

czytaj wi?cej>>

 

 
Start
Witamy na naszej stronie!

Image

 

       Firma oferuje us?ugi w zakresie BHP/P.PO?. - doradztwo, szkolenia przez internet, zarz?dzanie, nadzór oraz przeprowadzanie audytów w zakresie BHP. Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami (Rozporz?dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. które wesz?o w ?ycie z dniem 1 lipca 2005r.) oferujemy Pa?stwu szkolenia OKRESOWE BHP w formie samokszta?cenia kierowanego. O?rodek jest jednostk? organizacyjn? uprawnion? do prowadzenia dzia?alno?ci szkoleniowej na podstawie wpisu do ewidencjidzia?alno?ci gospodarczej i przepisów o systemie o?wiaty. Szkolenia prowadzone przez O?rodek s? honorowane przez Pa?stwow? Inspekcj? Pracy.

 

       Nasz? ofert? kierujemy do wszystkich, którzy ceni? sobie wysoki standard us?ug, przyst?pne ceny oraz terminow? realizacj? zlece?

w?a?ciciel O?rodka

g?ówny specjalista BHP Krzysztof Lewandowski

 

KONTAKT: email:  bhpk.lew@wp.pl , tel.: 602150754

 
© 2024 Ośrodek szkoleń BHP i P.POŻ - Świdnica - Szkolenia internetowe, szkolenia online, ochrona przeciwpożarowa dla firm :: webmaster: LautumStudio www.lautum.pl